Şeyh Hacı İbrahim Veli, Şeyh Hasan Paşa’nın oğludur. Seçereye göre ilk bilinen ataları İbrahim’dir. 13. asrın başlarında Orta Asya’dan gelerek Maruf (Alanyurt) köyüne yerleşmişlerdir. Dedeleri, Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’yu aydınlatmaları için görevlendirdiklerindendir.

Yaşadığı devir Anadolu Selçuklukları’nın çöküş dönemidir. Anadolu’nun büyük merkezlerinde kurulan tekkeler, dağılan toplumu toparlamış, düzene koymuştur. Akşehir’de Seyit Mahmut Hayrani, Marufta da Şeyh Hasan Paşa ve Şeyh Hacı İbrahim SultanVeli başlıcalarıdır.

Şeyh Hasan Paşa’nın 14.asrın sonlarında ölümü üzerine tekkenin şeyhliği Şeyh Hacı İbrahim Sultan Veli’ye geçer. Hacı İbrahim Sultan kısa zamanda tekkeyi geliştirdi. bütün müştemilatıyla tekkeyi külliye haline getirir. Tekkenin vakfını kurar ve tevliyetini kendisine bırakarak ilk mütevellisi olur. H.770 / M.1368 tarihli vakfıyenamesinde; vakfın çalışması ve malları genişçe belirtilmiştir.